ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

    หน้าที่:  

   
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
p20170818305 : การประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 (80 แกรม) จำนวน 1,807 รีม   
ประกาศ ณ วันที่ : 18/8/2560
 
19755